Регістри для завантаження та методичні рекомендації до їх застосування

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств: Наказ Міністерства аграрної політики України від 4 червня 2009 р. № 390

          Регістри журнально-ордерної форми обліку

№№ журналів №№ відомостей Назва і призначення регістрів

Облік грошових коштів, їх еквівалентів та грошових документів

1 с.-г.  

Журнал-ордер 1 с.-г. по кредиту рахунків (завантажити)

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

33 «Інші кошти»

35 «Поточні фінансові інвестиції»

  1.1 с.-г. Відомість по дебету субрахунків:

301 «Каса в національній валюті»

302 «Каса в іноземній валюті»

  1.2 с.-г. Відомість по дебету субрахунків:

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»

313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»

314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті»

  1.3 с.-г. Відомість по дебету субрахунків:

331 «Грошові документи в національній валюті»

332 «Грошові документи в іноземній валюті»

333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»

334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті»

    Аналітичні дані до рахунків 30, 31, 33
  1.4 с.-г. Відомість по дебету субрахунків:

351 «Еквіваленти грошових коштів»

352 «Інші поточні фінансові інвестиції»

    Картка аналітичного обліку ощадних сертифікатів, придбаних підприємством
    Картка аналітичного обліку акцій не власної емісії, придбаних з метою перепродажу
    Картка аналітичного обліку короткострокових облігацій, придбаних підприємством

Облік довгострокових та короткострокових позичок

2 с.-г.   Журнал-ордер 2 с.-г. по кредиту рахунків (завантажити)

50 «Довгострокові позики»

60 «Короткострокові позики»

Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов’язань

3 А с.-г.   Журнал-ордер 3 А с.-г. по кредиту субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» (завантажити)
3 Б с.-г.   Журнал-ордер 3 Б с.-г. по кредиту рахунків (завантажити)

18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»

34 «Короткострокові векселі одержані»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

38 «Резерв сумнівних боргів»

51 «Довгострокові векселі видані»

62 «Короткострокові векселі видані»

  3.1 с.-г. Відомість аналітичного обліку одержаних і виданих векселів (завантажити)
  3.2 с.-г. Відомість аналітичного обліку розрахунків з іншими дебіторами (завантажити)
3 В с.-г.   Журнал-ордер 3 В с.-г. по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» (завантажити)
  3.3 с.-г. Реєстр операцій за розрахунками з постачальниками та підрядниками (завантажити)
3 Г с.-г.   Журнал-ордер 3 Г с.-г. по кредиту рахунків (завантажити)

17 «Відстрочені податкові активи»

52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»

53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»

54 «Відстрочені податкові зобов’язання»

55 «Інші довгострокові зобов’язання»

61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

65 «Розрахунки за страхуванням»

654 «За індивідуальним страхуванням»

655 «За страхуванням майна»

67 «Розрахунки з учасниками»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

69 «Доходи майбутніх періодів»

  3.4 с.-г. Відомість аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями (завантажити)
  3.5 с.-г. Відомість аналітичного обліку розрахунків з бюджетом (завантажити)

Облік необоротних активів і фінансових інвестицій

4 А с.-г.   Журнал-ордер 4 А с.-г. по кредиту рахунків (завантажити)

10 «Основні засоби»

11 «Інші необоротні матеріальні активи»

12 «Нематеріальні активи»

13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

16 «Довгострокові біологічні активи»

19 «Гудвіл»

  4.1с.-г. Відомість аналітичного обліку по рахунках (завантажити)

10 «Основні засоби»

11 «Інші необоротні матеріальні активи»

  4.2с.-г. Відомість аналітичного обліку довгострокових біологічних активів (завантажити)
  4.3с.-г. Відомість аналітичного обліку по рахунках (завантажити)

12 «Нематеріальні активи»

19 «Гудвіл»

  4.4с.-г. Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за прямолінійним методом на початок року (завантажити)
  4.5с.-г. Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули (завантажити)
  4.6с.-г. Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за місяць (завантажити)
  4.7с.-г. Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, за методом, передбаченим податковим законодавством (завантажити)
4 Б с.-г.   Журнал-ордер 4 Б с.-г. по кредиту рахунків (завантажити

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

15 «Капітальні інвестиції»

  4.8с.-г. Відомість аналітичного обліку капітальних інвестицій (завантажити)
  4.9с.-г. Відомість аналітичного обліку довгострокових фінансових інвестицій (завантажити)

Облік запасів та витрат діяльності

5 А с.-г.   Журнал-ордер 5 А с.-г. та відомість по рахунках (завантажити)

20 «Виробничі запаси»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

25 «Напівфабрикати»

26 «Готова продукція»

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»

28 «Товари»

5 Б с.-г.   Журнал-ордер 5 Б с.-г. по кредиту рахунків (завантажити)

65 «Розрахунки за страхуванням» субрахунках:

651 «За пенсійним забезпеченням»

652 «За соціальним страхуванням»

653 «За страхуванням на випадок безробіття»

656 «За страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань»

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

  5.1 с.-г. Зведена відомість нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї за об’єктами обліку витрат (завантажити)
  5.2 с.-г. Книга обліку розрахунків з депонентами (завантажити)
  5.3 с.-г. Зведена відомість за розрахунками з робітниками та службовцями (завантажити)
  5.4 с.-г. Відомість аналітичного обліку по рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням» субрахунках (завантажити)

651 «За пенсійним забезпеченням»

652 «За соціальним страхуванням»

653 «За страхуванням на випадок безробіття»

656 «За страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань»

5 В с.-г.   Журнал-ордер 5 В с.-г. по рахунках (завантажити)

23 «Виробництво»

24 «Брак у виробництві»

39 «Витрати майбутніх періодів»

91 «Загальновиробничі витрати»

92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут»

  5.5 с.-г. Звіт про витрати та вихід продукції основного виробництва (завантажити)
  5.6 с.-г. Звіт про витрати та вихід продукції (робіт, послуг) інших виробництв (завантажити)
  5.7 с.-г. Звіт про загальновиробничі витрати (завантажити)
  5.8 с.-г. Звіт про адміністративні витрати (завантажити)
  5.9 с.-г. Звіт про витрати на збут (завантажити)
  5.10 с.-г. Зведена відомість до Журналу-ордеру № 5 В с.-г. (завантажити)
5 Г с.-г.   Журнал-ордер 5 Г с.-г. по кредиту рахунків (завантажити)

90 «Собівартість реалізації»

94 «Інші витрати операційної діяльності»

95 «Фінансові витрати»

96 «Втрати від участі в капіталі»

97 «Інші витрати»

98 «Податок на прибуток»

99 «Надзвичайні витрати»

  5.12 с.-г. Відомість аналітичних даних про витрати по рахунках: 94, 95, 96, 97, 98, 99 (завантажити)

Облік розрахунків з покупцями, доходів та фінансових результатів

6 с.-г.   Журнал-ордер 6 с.-г. по кредиту рахунків (завантажити)

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

70 «Доходи від реалізації»

71 «Інший операційний дохід»

72 «Дохід від участі в капіталі»

73 «Інші фінансові доходи»

74 «Інші доходи»

75 «Надзвичайні доходи»

79 «Фінансові результати»

  6.1 с.-г. Реєстр документів по реалізації готової продукції, біологічних активів (безготівкові розрахунки) (завантажити)
  6.2 с.-г. Реєстр документів по реалізації товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (безготівкові розрахунки) (завантажити)
  6.3 с.-г. Реєстр документів по реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів за готівку (за цінами реалізації) (завантажити)
  6.3а с.-г. Реєстр документів по реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів за готівку (за обліковими цінами) (завантажити)
  6.4 с.-г. Відомість аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (завантажити)
  6.5 с.-г. Книга аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (завантажити)
  6.6 с.-г. Відомість аналітичного обліку по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» (завантажити)
  6.7 с.-г. Відомість аналітичних даних про доходи по рахунках: 71, 72, 73, 74, 75, 79 (завантажити)
  6.8 с.-г. Оборотна відомість по аналітичних рахунках з реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (завантажити)

Облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань

7 с.-г.   Журнал-ордер 7 с.-г. по кредиту рахунків (завантажити)

40 «Статутний капітал»

41 «Пайовий капітал»

42 «Додатковий капітал»

43 «Резервний капітал»

44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»

45 «Вилучений капітал»

46 «Неоплачений капітал»

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

  7.1 с.-г. Відомість аналітичних даних по рахунку 42 «Додатковий капітал» (завантажити)
  7.2 с.-г. Відомість аналітичних даних по рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» (завантажити)
  7.3 с.-г. Відомість аналітичних даних по рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» (завантажити)
  7.4 с.-г. Відомість аналітичних даних по інших рахунках обліку власного капіталу: 40,41,43,45,46 (завантажити)
  7.5 с.-г. Відомість аналітичних даних по рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» (завантажити)

Облік поточних біологічних активів

8 с.-г.   Журнал-ордер 8 с.-г. по кредиту рахунку 21 «Поточні біологічні активи» (завантажити)
  8.1 с.-г. Відомість аналітичного обліку поточних біологічних активів рослинництва (завантажити)
  8.2 с.-г. Відомість аналітичного обліку поточних біологічних активів тваринництва (завантажити)
  9 с.-г. Відомість позабалансового обліку за рахунками (завантажити)

01 «Орендовані необоротні активи»

02 «Активи на відповідальному зберіганні»

03 «Контрактні зобов’язання»

04 «Непередбачені активи й зобов’язання»

05 «Гарантії та забезпечення надані»

06 «Гарантії та забезпечення отриманні»

07 «Списані активи»

08 «Бланки суворого обліку»

09 «Амортизаційні відрахування»

    Головна книга (завантажити)
    Бухгалтерська довідка (завантажити)
    Аркуш-розшифровка (завантажити)