З метою підготовки якісних, висококваліфікованих кадрів для системи сільського господарства України, колектив обліково-фінансового відділення із великою відповідальність ставиться до однієї з найважливіших форм навчання – практичних занять. Однією з ключових ланок у підвищенні якості підготовки молодших спеціалістів-бухгалтерів та набуття студентами практичних навичок є лабораторія «Навчальної бухгалтерії»

Лабораторія створена відповідно до розробленого «Положення про навчальну бухгалтерію».

Розміщена в окремій аудиторії, забезпечена технічними засобами навчання, персональними комп’ютерами, їх 15,  з відповідним програмним забезпеченням 1С бухгалтерія 7.7 та 8.2 типової та сільськогосподарської конфігурації, М.е.дос, контролюючі програми тощо. Є постійний доступ до Інтернету через наявність бездротового покриття Вай-фай. Все це дозволяє проводити практичні заняття з поділом на підгрупи. 

Для раціональної організації праці студентів лабораторія забезпечена:

·        бланками первинних документів,

·        регістрів синтетичного та аналітичного обліку;

·        інструкційними  картками,

·        методичними рекомендаціями,

·        посадовими інструкціями та

·        роздатковим матеріалом для навчальної  практики і для самостійної роботи студентів;

·        картотекою з наявної довідково-нормативної літератури;

·        зразками розв’язків практичних завдань студентів.

 Кількарічний досвід функціонування лабораторії визначив основні форми її роботи. Це:

·                   створення якісного та ефективного методичного і дидактичного забезпечення практичного навчання студентів:

o   упорядковані електронні навчально-методичні комплекси з дисциплін, які містять всі необхідні складові: лекція, завдання для практичних робіт, презентації до кожної лекції, завдання для контролю  і самоконтролю студентів тощо. Для легкого доступу студентів створені електронні версії таких комплексів.

o   створена сучасна бібліотека, електронна читальна зала, база електронних підручників, яка розташована у внутрішній мережі коледжу. Ви маєте можливість ознайомитись з тим, як працює каталог електронних видань. В ньому всі матеріали розбиті на розділи за відділеннями, спеціальностями та по дисциплінах, що забезпечує їх легкий пошук та перегляд.

o   створення електронного портфоліо викладача. Можемо відмітити як досягнення, що викладачами нашого коледжу це було зроблено вперше серед внз І-ІІ р.а. України. 

o   здійснюється робота по створенню віртуальної лабораторії «Навчальна бухгалтерія», на сайті якої Ви знаходитьесь зараз, та віртуального навчального середовища в системі Moodle. Таким чином, реалізується методична проблема ЦМК обліково-фінансових та економічних дисциплін на поточний навчальний рік.

·              накопичення та систематизація документів, нормативно-правової бази з бухгалтерського обліку, звітності, фінансової діяльності підприємств Сумського району, розроблення на їх основі контрольних завдань, інструкційних карток, роздаткового матеріалу для навчальної практики з фінансового обліку та інформаційних систем і технологій в обліку, що виконується на посадах облікових працівників підприємства.

·              впровадження інноваційних технології практичного навчання студентів. Навчальна практика з інформаційних систем і технологій в обліку проводиться з використанням програми 1 С Підприємство 8. Навчальна практика з податкової системи проходить з використанням програми M.e.doc., що допомагає формувати і подавати електронну звітність. Методичні матеріали щодо проведення практики за допомогою цих програм та контролюючої програми MyTest уже в 2011-2012 н.р. були представлені на виставку передового педагогічного досвіду.

·              проведення ділових ігор, які імітують виконання робіт бухгалтерів підприємства, що є доброю традицією уже багато років. 

Під час практики студенти  виконують функції посадових осіб: керівника, головного бухгалтера, бухгалтера з обліку матеріальних цінностей, з обліку розрахунків, вагаря, обліковця, диспетчера, керівників структурних підрозділів та вирішують виробничі ситуації.

Наприклад,  видача талонів шоферам, комбайнерам, здійснення записів до реєстрів вагаря та шофера і оформлення виписки про намолот зерна і зібрану площу,  виписка довіреності, платіжного доручення, перевірка звітів обліковців та ведення регістрів синтетичного, аналітичного обліку.

Наступною формою роботи лабораторії є

·              впровадження в практику кращого педагогічного досвіду викладачів коледжу шляхом щорічної участь у виставці передового педагогічного досвіду та проведення семінарів для викладачів нашого коледжу та майстер-класів на базі НМЦ аграрної освіти.

 

 

·              проведення науково-практичних конференції студентів з питань організації та шляхів удосконалення обліку на сільськогосподарських підприємствах. Це обов’язково відбувається із представленням досліджень у вигляді презентацій.

 

·              Щорічне проведення обласної олімпіади з комп’ютерних технологій в обліку серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. на базі нашого навчального закладу. Хочемо відмітити як досягнення, що вже 5 років поспіль в такому конкурсі наші студенти посідають перше місце.

·              І як результат  представляють коледж на всеукраїнському етапі й там є в числі перших:  4-те та - 6-те місця.

 

 

·             організація та проведення тижнів циклової комісії з облікових дисциплін, відкритих занять, олімпіад з облікових дисциплін, вечорів-конкурсів за професією, серед них конкурс кращих за професією «За нами майбутнє», брейн-ринги, КВК, презентація своєї спеціальності тощо.

·           надання викладачами відділення консультаційної допомоги місцевим підприємствам щодо впровадження прогресивних форм і методів ведення обліку, зокрема автоматизованої форми обліку

·                      організація екскурсій до агропромислових підприємств, фінансових, банківських та бюджетних установ, серед них Державна податкова інспекція м. Суми, управління розвитку агропромислового виробництва, управління Держказначейства України тощо.

 

·              Використання методичного, документального забезпечення лабораторії в процесі підготовки до виробничої практики та проведення звітної конференції  по її закінченню. Всі студенти готують презентації по захисту звітів з виробничої практики.

  

·              налагодження зв’язків з випускниками, спеціалістами агропромислового виробництва, банківських, фінансових та бюджетних установ. В коледжі створено клуб випускників, часто проводяться зустрічі з ними. Фахівці діляться власним досвідом із сьогоднішніми студентами.

  

Отже, вважаємо, що створена лабораторія дійсно виконує поставлені перед нею завдання.