1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. №996-14

2Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Постанова КМУ № 116 від 22.01.96р.

3. Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням: Постанова КМУ № 1266 від 26.09.01р.

4. Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати: Постанова КМУ № 100 від 08.02.95р.

5. Постанова КМУ “Про затвердження порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації ” № 439 від 6.05.2001 р.

6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Мінфіну України від 07.02.2013р. №73,

7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована фінансова звітність", затверджене наказом Мінфіну України від 27.06.2013р. № 628,

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 N 137,

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 "Основні засоби", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. N 92,

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 8 "Нематеріальні активи", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. N 242,

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 "Запаси", затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 N 246,

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 "Дебіторська заборгованість", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 N 237,

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 11 "Зобов'язання", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 N 20,

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 12 "Фінансові інвестиції", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 N 91,

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 13 "Фінансові інструменти", затверджено наказом Міністерства фінансів України від №30.11.2001 N 559,

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 14 "Оренда", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 N 181,

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 15 "Дохід", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 N 290,

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 "Витрати", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318,

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 17 "Податок на прибуток", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 N 353,

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39,

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 26 "Виплати працівникам", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2003 N 601,

22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 N 617,

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 28 "Зменшення корисності активів", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 N 817,

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 29 "Фінансова звітність за сегментами", затверджено наказом Міністерства фінансів України від19.05.2005 N 412,

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 30 "Біологічні активи", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 N 790,

26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 31 "Фінансові витрати", затверджено наказом Міністерства фінансів України від28.04.2006 N 415,

27. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: наказ МФУ від 10.01.07 р., №2;

28. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом МФУ від 30.11.99р. №291;

29. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.99р. №291,

30. Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку, затверджене Наказом МФУ від 19.04.01 № 186,

31. Про затвердження положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене Наказом МФУ № 88 від 24.05.95 р.,

32. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів: Наказ МФУ № 1315 від 29.12.06р.,

33. Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів: Наказ МФУ №732 від 22.11.04р.,

34. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон: Наказ МФУ №59 від 13.03.98р.,

35. Методичні рекомедації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств: Наказ Міністерства аграрної політики України від 4 червня 2009 р. № 390;

36. Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні: Постанова Правління НБУ №637 від 15.12.04р.,

37. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах: Постанова Правління НБУ №492 від 12.11.03р.,

38. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Правління НБУ №22 від 21.01.04р.,

39. Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання: Наказ Міністерства доходів і зборів України №845 від 24.12.2013р.,

40. Про затвердження Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств: Наказ Міністерства аграрної політики України № 132 від 18.05.01р.,

41. Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати: Наказ Держкомстату України №5 від 13.01.04р.