З 01.01.2018 р. набрали чинності зміни до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а саме:

 

- введено поняття «підприємства, що становлять суспільний інтерес», а також визначено для них особливі умови ведення обліку та звітування, підвищено рівень публічності та доступності фінансової інформації підприємств шляхом розкриття інформації на власних сайтах та запроваджено вимоги надання фінансової звітності на запит зацікавлених сторін;

- встановлено спеціальні критерії для класифікації суб’єктів господарювання на мікро-, малі, середні та великі підприємства;

- розширено перелік випадків, коли фінансова звітність підлягає обов’язковому аудиту;

- оновлено підходи до документування господарських операцій.

 

Для отримання навичок складання касових ордерів пропонуємо віртуальний тренажер, де Ви зможете на конкретному прикладі заповнити касовий ордер.

Спробувати

Для отримання навичок складання касових ордерів пропонуємо віртуальний тренажер, де Ви зможете на конкретному прикладі заповнити касовий ордер.

Спробувати

Регістри для завантаження та методичні рекомендації до їх застосування

 

Завантажте для роботи журнали чи накопичувальні відомості

Ви можете завантажити необхідні Вам бланки первинних документів

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. №996-14

2Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Постанова КМУ № 116 від 22.01.96р.

3. Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням: Постанова КМУ № 1266 від 26.09.01р.

4. Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати: Постанова КМУ № 100 від 08.02.95р.

5. Постанова КМУ “Про затвердження порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації ” № 439 від 6.05.2001 р.

6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Мінфіну України від 07.02.2013р. №73,

7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована фінансова звітність", затверджене наказом Мінфіну України від 27.06.2013р. № 628,

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 N 137,

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 "Основні засоби", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. N 92,

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 8 "Нематеріальні активи", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. N 242,

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 "Запаси", затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 N 246,

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 "Дебіторська заборгованість", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 N 237,

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 11 "Зобов'язання", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 N 20,

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 12 "Фінансові інвестиції", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 N 91,

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 13 "Фінансові інструменти", затверджено наказом Міністерства фінансів України від №30.11.2001 N 559,

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 14 "Оренда", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 N 181,

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 15 "Дохід", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 N 290,

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 "Витрати", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318,

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 17 "Податок на прибуток", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 N 353,

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39,

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 26 "Виплати працівникам", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2003 N 601,

22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 N 617,

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 28 "Зменшення корисності активів", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 N 817,

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 29 "Фінансова звітність за сегментами", затверджено наказом Міністерства фінансів України від19.05.2005 N 412,

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 30 "Біологічні активи", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 N 790,

26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 31 "Фінансові витрати", затверджено наказом Міністерства фінансів України від28.04.2006 N 415,

27. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: наказ МФУ від 10.01.07 р., №2;

28. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом МФУ від 30.11.99р. №291;

29. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ від 30.11.99р. №291,

30. Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку, затверджене Наказом МФУ від 19.04.01 № 186,

31. Про затвердження положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене Наказом МФУ № 88 від 24.05.95 р.,

32. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів: Наказ МФУ № 1315 від 29.12.06р.,

33. Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів: Наказ МФУ №732 від 22.11.04р.,

34. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон: Наказ МФУ №59 від 13.03.98р.,

35. Методичні рекомедації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств: Наказ Міністерства аграрної політики України від 4 червня 2009 р. № 390;

36. Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні: Постанова Правління НБУ №637 від 15.12.04р.,

37. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах: Постанова Правління НБУ №492 від 12.11.03р.,

38. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Правління НБУ №22 від 21.01.04р.,

39. Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання: Наказ Міністерства доходів і зборів України №845 від 24.12.2013р.,

40. Про затвердження Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств: Наказ Міністерства аграрної політики України № 132 від 18.05.01р.,

41. Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати: Наказ Держкомстату України №5 від 13.01.04р.

 

Облік інших коштів здійснюється на рахунку 33 “Інші кошти”. До них належать грошові документи і грошові кошти в дорозі як у національній, так і в іноземній валюті. 

 В даному розділі Ви дізнаєтесь,  якими первинними документами оформляються безготівкові розрахунки з дебіторами та кредиторами. Крім того Ви познайомитесь із характеристикою рахунку 31 та типовими кореспонденціями рахунків, і не тільки це...

      Розглянуто економічний зміст грошових коштів, порядок ведення касових операцій, порядок приймання та видачі готівки з каси,  основні бухгалтерські проведення та порядок здійснення записів при обліку готівки.